Stanovy spolku

Stanovy Spolku řemesel ručních

Preambule

„Člověk, který nezná svoji minulost a žije jen v přítomnosti, nemá žádnou budoucnost.“

Článek I.

Název a sídlo

Název sdružení: Spolek řemesel ručních

Sídlo sdružení: Horní 50, 783 13 Štěpánov

Článek II.

Cíle a způsob zajištění cílů


Spolek řemesel ručních (dále jen Spolek) je dobrovolné a nezávislé sdružení občanů se zájmem o tradiční lidová řemesla, ruční řemesla a historii vůbec. Spolek řemesel ručních je právnickou osobou.

Cílem Spolku je:

 • vhodným způsobem předvádět veřejnosti ruční řemesla
 • propagovat ruční řemesla
 • zachovat tradiční postupy a pomůcky pro další generace
 • naučit co nejširší veřejnost těmto řemeslům
 • rozšiřovat obecné povědomí o naší minulosti
 • sbližovat jednotlivé generace
 • v souladu s historií a tradicemi rozvíjet estetické cítění, fantazii a manuální zručnost
 • rozvojem zájmů a koníčků napomáhat psychické rovnováze v době ztráty zaměstnání
 • obnova technických památek a objektů a jejich propagace
 • zajištění finančních, materiálních a organizačních podmínek pro všechny předchozí aktivity a další, které s těmito souvisejí


Způsoby zajištění cílů
Cílů bude dosahováno následujícími činnostmi:

 • pořádáním přednášek, kulturních a společenských akcí
 • pořádáním školení, kurzů a seminářů pro všechny zájemce bez omezení věku
 • nákupem a prodejem zboží a výrobků členů Spolku
 • výrobou zboží ručními i tradičními technologiemi
 • propagační, publikační a přednáškovou činností
 • pronájmem pomůcek, nářadí a prostředků Spolku
 • vystupováním na kulturních a společenských akcích

Článek III.

Orgány Spolku

Spolek má tyto orgány:

 • Shromáždění
 • Radu mistrů
 • Velmistra


1. Shromáždění

Nejvyšším orgánem Spolku je Shromáždění členů. Je svoláváno minimálně jednou za dva roky. Shromáždění členů svolává Velmistr. Shromáždění musí být také svoláno vždy, požádá-li o to minimálně polovina členů a to do 60 dnů od doručení písemné žádosti Velmistrovi.
Všichni členové musí být prokazatelným způsobem informováni o svolání Shromáždění a to nejméně 14 dní před konáním Shromáždění. Za prokazatelný způsob je považováno:

 • Dopis do vlastních rukou
 • Osobní převzetí proti podpisu
 • Zveřejnění v tiskovinách vydávaných Spolkem a distribuovaných všem členům Spolku
 • Zveřejněním nejméně v jednom celostátně vydávaném deníku
 • Zveřejněním na internetových stránkách Spolku


Shromáždění rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů s hlasovacím právem. Hlasovací právo mají všichni členové starší 18 let. Poradní hlas mají všichni členové bez rozdílu věku.
Shromáždění rozhodne hlasováním a nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s hlasovacím právem

 • o zvolení či odvolání členů Rady mistrů
 • o změně stanov a zániku Spolku
 • o dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny stanovami


2. Rada mistrů

Je výkonným orgánem Spolku a je nejméně tříčlenná.

Rada mistrů:

 • volí a odvolává Velmistra
 • přijímá a vydává vnitřní předpisy Spolku s výjimkou otázek svěřených pouze do pravomoci Shromáždění
 • rozhoduje o vzniku a zániku členství
 • svolává Shromáždění
 • zajišťuje publikační, dokumentační a vzdělávací činnost Spolku
 • činí veškerá potřebná opatření k zajištění řádné činnosti Spolku
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku
 • provádí další činnosti, které nepřísluší jiným orgánům


Rada mistrů zasedá zpravidla jedenkrát za tři měsíce, nejméně však jedenkrát za půl roku.

Rada mistrů rozhoduje většinou hlasů.

Zasedání a rozhodnutí Rady mistrů může proběhnout i za použití telekomunikační a výpočetní techniky a výměnou dokumentů. Dnem rozhodnutí je v tom případě den, kdy svou vůli projevil poslední člen Rady.


3. Velmistr

Jedná samostatně jménem Spolku ve všech věcech.
Je oprávněn v době mezi zasedáními Rady mistrů činit veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná pro zajištění řádné činnosti Spolku, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena Shromáždění.
Zpracovává výroční zprávu Spolku.


Článek IV.

Zásady hospodaření

Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdroje tvoří zejména:

 • příspěvky členů Spolku placené na základě rozhodnutí Shromáždění
 • dary a jiná plnění fyzických a právnických osob
 • zisk z pořádaných akcí, vzdělávací, přednáškové, obchodní, propagační a publikační činnosti, z pronájmu pomůcek, nářadí, prostředků a objektů Spolku
 • granty a projekty


Účetní uzávěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána Radou mistrů nejpozději do konce března každého roku.

Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulá období předkládá Rada mistrů Shromáždění.


Článek V.

Členství


Členem Spolku se může stát každý obyvatel planety Země od 4 do 107 let, který bude dodržovat povinnosti člena Spolku.

Členem Spolku se může stát i sdružení či jiná právnická osoba.

Členství zaniká:

 • úmrtím
 • překročením stanovené věkové hranice
 • nezaplacením členského příspěvku
 • písemným prohlášením o vystoupení
 • zánikem Spolku

Článek VI.

Práva a povinnosti členů Spolku


Každý člen Spolku má právo:
  -   podílet se na činnosti Spolku
  -   účastnit se Shromáždění, hlasovat na něm a podávat návrhy
  -   být informován o činnosti Spolku
  -   aktivně a všestranně se podílet na rozvoji skupiny

 

Každý člen má povinnost:
  -   platit členský příspěvek
  -   dodržovat stanovy Spolku
  -   svědomitě plnit funkce, které mu byly přiděleny
  -   dle svých schopností rozvíjet osobní znalosti o zvoleném řemeslu
  -   svým vystupováním a jednáním chránit čest a dobrou pověst Spolku


Článek VII.

Zánik Spolku

Spolek zaniká

 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí Shromáždění
 • rozhodnutím Ministerstva Vnitra

 

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení


Spolek může na základě rozhodnutí Shromáždění vydat organizační a jednací řád.

Změny a doplňky těchto stanov může provádět pouze Shromáždění.

Rozhodnutím Shromáždění mohou být jmenováni „čestní členové Spolku“

 

Článek IX.

Přechodná ustanovení


První Shromáždění musí být svoláno do 120 dnů ode dne podpisu Zakládací listiny a svolává ho Přípravný výbor.

Přípravný výbor vede Spolek až do jeho prvního Shromáždění.