Historie

Něco z historie Spolku

Spolek řemesel ručních (dále jen Spolek) je dobrovolné a nezávislé sdružení občanů se zájmem o tradiční lidová řemesla, ruční řemesla a historii vůbec. Spolek řemesel ručních je právnickou osobou.


Spolek

 • prezentuje veřejnosti ruční řemesla
 • propaguje tradiční řemeslnou výrobu
 • rozšiřuje povědomí o naší minulosti
 • rozvíjí estetické cítění
 • pořádá přednášky, kulturní a společenské akce
 • pořádá školení, kurzy a  semináře
 • propaguje a přednáší o historii řemeslné výroby
 • vystupuje na kulturních a společenských akcích

Spolek je občanské sdružení založené s cílem obnovovat, zachovávat a rozšiřovat zájem veřejnosti o tradiční a ruční řemesla jako nedílnou součást naší národní kultury a historie. Naší snahou je nabídnout zájemcům z řad dětí i dospělých možnost vlastní tvořivé práce, využití volného času. Dětem dát možnost poznat krásu řemesla a možnost uplatnit svoje zájmy v budoucím životě a dospělým nabídnout možné řešení k překlenutí tíživé životní situace.

Počátky činnosti se datují do roku 1999, kdy vznikl „Projekt obnovy a zachování ručních řemesel“, který si kladl za cíl popularizaci a obnovu ručních a lidových řemesel- kurzy pro děti i dospělé, semináře a ukázky lidových zvyků. Cíle projektu byly prezentovány na VIII.odborné konferenci o lidové kultuře na Hané „Tradiční lidová výroba na Hané, její minulost a současnost“ pořádané Vlastivědným muzeem a Vlastivědnou společností muzejní v Olomouci. Také jsme získali dotaci od Okresního úřadu v Olomouci na volnočasové aktivity mládeže.

V dalších letech jsme pokračovali v započatých aktivitách pod záštitou Společnosti přátel vesnice a malého města. Uskutečnili několik seminářů v Olomouci a v Bruntále. Uskutečnili jsme dvouletý akreditovaný projekt vzdělávání pedagogů „Lidová řemesla ve výtvarné výchově a pracovních činnostech“. Navázali jsme spolupráci s Výstavištěm Flora Olomouc a.s. a s Regionální agenturou pro rozvoj Střední Moravy (RARSM).

V dubnu 2001 jsme založili občanské sdružení registrované na Ministerstvu vnitra ČR a pokračovali v činnosti jako samostatná právnická osoba. S dotací Ministerstva kultury ČR jsme zahájili projekt školní výlety „Život na Hané aneb co ta naša stařenka všecko ômět mosele.“ pro děti z mateřských a základních škol. Uspořádali již 3.ročník historického divadla „Jarmark na Unčovické tvrzi“ s bitvou z doby třicetileté války na motivy skutečných událostí, která proběhla pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Jana Březiny a navštívila  ji i delegace zástupců Evropských kulturních měst v rámci jednání A.V.E.C.

V dalších letech pokračovali ve všech dosavadních činnostech.
Pořádali ukázky na řadě veletrhů. Reprezentovali Olomoucký kraj na mezinárodním veletrhu v maďarském městě Pécs (2002), na slavnostech v polské Wieliczce (2002), ve švédském partnerském městě Östersunds(2003), na VII. výstavě lidových tvůrců a uměleckých řemesel polsko-českého pomezí v Prudniku (2004 - ocenění za nejhezčí expozici), na Českých dnech v Krakově (2006).

Spolupracovali jsme s SEV “Sluňákov“ a společně uskutečnili vzdělávání s akreditací MŠMT, ve kterém jsme skloubili ruční řemesla s ekologickou výchovou. Zpracovali jsme podklady pro další projekty dalšího vzdělávání pro akreditace MŠMT s tématikou lidových řemesel.

V letech 2003 a 2004 jsme uspořádali výstavy prací našich členů v olomoucké galerii G 1499.

Ve spolupráci s Univerzitou Palackého jsme uskutečnili několik seminářů o tradičních řemeslných technikách a jejich využití v dnešní umělecké tvorbě.

Zúčastnili jsme se natáčení pořadu „Toulavá kamera“ pro Českou televizi, s TV Morava jsme natočili pořad o tradičních řemeslech. S Českým rozhlasem Olomouc jsme připravili řadu pořadů o tradičních i méně tradičních řemeslech a pořad „Rádio na návštěvě..“ s přednáškou o drátenictví.

V roce 2006 jsme získali finanční podporu pro uskutečnění projektu " Kurzy tradiční řemeslné výroby pro osoby ze sociálně znevýhodněných skupin ", který si klade za cíl podpořit pracovní aktivitu a zájem o samostatnou práci, konkrétně tradičních lidových řemesel (a tím sekundárně přispět k řešení nezaměstnanosti) sociálně ohrožených obyvatel v ekonomicky slabších regionech Olomouckého kraje. Dalším cílem je iniciace zájmu mládeže za účelem smysluplného trávení volného času a eliminace sociálně patologických jevů. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie a Olomouckého kraje.

Významné akce:

 • ročně na 25 vystoupení na dobových jarmarcích, trzích a městských slavnostech po celé Moravě
 • od roku 1999 do roku 2005 historické divadlo „Jarmark na Unčovické tvrzi“ s bitvou či jiným
  pořadem na motivy skutečných událostí
 • od roku 2001 pravidelně školní výlety „Život na Hané aneb co ta naša stařenka všecko ômět mosele.“ v areálu „Hanáckého skanzenu“ v Příkazích
 • řada kurzů tradičních i ručních řemesel pro zájemce všech věkových kategorií
 • příprava a zajištění prezentací pro významné partnery a na podporu a propagaci našeho regionu
 • od roku 2004 se účastníme mezinárodního festivalu „Folklor bez hranic“ v Ostravě